Regulamin Numinosum Festival

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem festiwalu „Numnosum Festival” (dalej: „Festiwal”) jest Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „NUMINOSUM” z siedzibą w Palmirach, gm. Czosnów 01-052, ul. Podleśna 19a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395106, NIP 531-168-75-10
 2. Festiwal obejmuje część główną, odbywającą się w dniach 5.09.2024-8.09.2024 r.:
  – na terenie Osiedla Jazdów w Warszawie (Skwer Dialogu Społecznego oraz Chata Numinosum, ul. Jazdów 3/5) lub w innych lokalizacjach wskazanych przez Organizatora w programie Festiwalu dostępnym na stronie www.festival.numinosum.pl (dalej: „Program”);
 3. Poza częścią główną, o której mowa wyżej w punkcie 2, Festiwal może także objąć imprezy towarzyszące.
 4. Lokalizacje, o których mowa w punkcie 2 i 3 powyżej, zwane są dalej (łącznie lub każda z osobna) „Terenem Festiwalu”.
 5. Osoby uczestniczące w Festiwalu zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z osobna „Uczestnikiem”.
 6. Organizator udostępnia niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określający prawa i obowiązki Organizatora, w tym podległych mu służb, w związku z przeprowadzaniem Festiwalu, a także prawa i obowiązki Uczestników, w związku z udziałem w Festiwalu.
 7. Postanowienia Regulaminu kierowane są przede wszystkim do Uczestników, ale mają odpowiednie zastosowanie również do pozostałych osób niebędących Uczestnikami, przebywających na Terenie Festiwalu w trakcie jego trwania (np. pracownicy gastronomii, przedstawiciele mediów).
 8. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na Teren Festiwalu wynika z posiadanego biletu (dalej: „Bilet”), zakupionego w sklepie internetowym na stronie Festiwalu na warunkach i zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego (dalej: „Regulamin Sklepu”). Organizator może upoważnić do udziału w Festiwalu również osoby przez siebie zaproszone lub z nim współpracujące. Do takich osób postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 9. Pojęcia zdefiniowane w Regulaminie mają takie same znaczenie na gruncie pozostałych regulaminów związanych z Festiwalem, w tym – Regulaminie Sklepu, chyba że co innego wynika z kontekstu.
 10. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do podporządkowania się postanowieniom regulaminów i przepisom porządkowym właściwym dla poszczególnych lokalizacji w ramach Festiwalu, dostępnych na właściwych im stronach internetowych.
 

OGRANICZENIA W ZAKRESIE WNOSZENIA NA TEREN IMPREZY

 1. Zabrania się wnoszenia na Teren Festiwalu, a także posiadania przez Uczestników podczas Festiwalu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na Terenie Festiwalu.
 2. Zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów, które mogą służyć zagłuszeniu przebiegu Festiwalu lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwić lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Festiwalu zgodnie ze scenariuszem, jakichkolwiek ostrych lub twardych, szklanych, metalowych przedmiotów lub elementów odzieży, które przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu z ciałem innego Uczestnika mogą spowodować uszczerbek na jego zdrowiu.
 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdy Uczestnik Festiwalu jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. Każdy Uczestnik Festiwalu jest obowiązany w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu opuścić Teren Festiwalu na prośbę wolontariuszy posiadających wydawane przez Organizatora imienne identyfikatory, to jest osób upoważnionych przez Organizatora do koordynacji przebiegu Festiwalu.
 

BILETY I ZASADY WSTĘPU NA TEREN FESTIWALU

 1. Na teren imprezy przysługuje wstęp osobie posiadającej imienny Bilet nabyty w formie elektronicznej, którego nabycie potwierdza cyfrowy kod przysługujący każdemu biletowi oraz dokument potwierdzający tożsamość. Szczegóły dotyczące nabywania Biletów określa Regulamin Sklepu dostępny poniżej.
 2. Uczestnik Festiwalu w wieku od 4 do 18 roku życia bierze udział w Festiwalu na podstawie własnego Biletu, jednakże warunkiem wpuszczenia takiej osoby na Teren Festiwalu jest przebywanie pod opieką osoby dorosłej (dalej: „Opiekun”). Opiekun jest zobowiązany posiadać, oraz – na żądanie upoważnionych przedstawicieli Organizatora – przedstawić, podpisane przez siebie oświadczenie o odpowiedzialności za osobę małoletnią. Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej:
  Pobierz oświadczenie
 3. W przypadku, kiedy Uczestnikiem Festiwalu, biorącym udział w Festiwalu na podstawie własnego Biletu, jest osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy opiekuna, to opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do posiadania własnego odpowiedniego Biletu wstępu na Teren Festiwalu, uprawniającego do towarzyszenia osobie niepełnosprawnej.
 4. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Festiwalu lub jednego lub kilku wydarzeń w ramach Festiwalu, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Festiwalu.
 5. W przypadku odwołania Festiwalu lub jednego lub kilku wydarzeń w ramach Festiwalu, Uczestnikowi przysługuje zwrot równowartości ceny nabytego przez niego Biletu. Cena Biletu ma charakter ceny ryczałtowej i nie podlega waloryzacji. Zwrotowi nie podlegają kwoty poniesione przez Uczestnika z tytułu opłat manipulacyjnych na rzecz jego Banku, a także ewentualne inne wydatki poniesione przez Uczestnika w związku z Festiwalem (np. koszty transportu i koszty pobytu w Warszawie).
 6. Zakupiony Bilet nie podlega wymianie lub zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 4 i 5 powyżej, stąd Organizator prosi o przemyślane zakupy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zakup dokonany przez Internet podlega zwrotom w przypadku poinformowania przez nabywającego sprzedawcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia umowy. Szczegółowa procedura odstąpienia od umowy sprzedaży jest zawarta w Regulaminie Sklepu.
 

OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH

 1. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie pokazów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Festiwalu.
 

POZOSTAŁE OGRANICZENIA

 1. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, a także przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Festiwalu, podczas jego trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 2. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Festiwalu wznoszenia jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek inne.
 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Festiwalu można składać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Festiwalu, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów “NUMINOSUM”, Palmiry, ul. Podleśna 19a, 05-152 Czosnów lub na adres e-mail: festival@numinosum.pl. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
 

POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Na Festiwalu, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, mogą być sprzedawane, podawane i spożywane napoje alkoholowe. Sprzedaż i podawanie mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenie, za zgodą Organizatora.
 2. Organizator może również utrwalać przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Festiwalu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.festival.numinosum.pl.
 4. Regulamin, po zmianach, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia (Warszawa, dnia 16 kwietnia 2024) i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Festiwalu przez Organizatora, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Reklamacji.

Liczba miejsc dostępnych na Festiwalu jest ograniczona.

Ogólny regulamin warsztatów

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do warsztatów, organizowanych w ramach Festiwalu. Harmonogram oraz lokalizację warsztatów określa Program.
 2. Na teren konkretnych warsztatów mają wstęp jedynie osoby, które są Uczestnikami Festiwalu i wykupiły Bilet obejmujący wstęp na dane warsztaty. Powyższe nie dotyczy osób upoważnionych przez Organizatora.
 3. Na terenie warsztatów zabrania się:
  – wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych, z wyjątkiem napojów alkoholowych zakupionych na terenie Festiwalu
  – zażywania narkotyków i środków odurzających
  – sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług
  – palenia papierosów i e-papierosów
 4. Na terenie warsztatów nie sprzedaje się Biletów na Festiwal ani na żadną z jego części.
 5. Na terenie warsztatów obowiązuje przestrzeganie kultury osobistej, przyjętych norm moralnych i społecznych.
 6. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają postanowień Regulaminu Festiwalu.

Regulamin sklepu

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA:

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wyłącznie do sprzedaży Biletów za pośrednictwem strony internetowej www.festival.numinosum.pl.

 

SPRZEDAŻ ON-LINE

 1. Sprzedaż i dystrybucję Biletów prowadzi Organizator Festiwalu: „Numinosum Festival” – Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów „NUMINOSUM” z siedzibą w Palmirach, gm. Czosnów 01-052, ul. Podleśna 19a wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395106, NIP 531-168-75-10.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym Bilety, a Organizatorem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.festival.numinosum.pl:
  – złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez dodanie wybranych pozycji w sklepie do koszyk
  – podania przez Kupującego wymaganych danych osobowych
  – uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Organizatora potwierdzenia złożenia zamówienia (via e-mail) lub za pośrednictwem firmy Przelewy24 przelewem bankowym lub kartą bankową.
  – otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail
 3. Dokonanie zakupu Biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu, Regulaminu Warsztatów oraz Regulaminu Sklepu.
 4. Przy zakupie on-line Biletów, płatności realizowane są przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 5. Cena Biletu nie obejmuje opłat ponoszonych przez Kupującego względem jego Banku, w tym kosztów przelewu, które to koszty ponoszone są przez Kupującego.
 6. Bilety pozostają własnością Organizatora do czasu odnotowania przez Bank Organizatora potwierdzenia wpływu środków odpowiadających całości ceny wybranego przez Kupującego Biletu.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko zapłata pełnej ceny wybranego Biletu w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Organizatora.
 9. Kupujący drukuje Bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Organizatora. Każdy Bilet jest identyfikowalny za pomocą indywidualnego numeru oraz indywidualnego kodu kreskowego. Sprawdzenie Biletu polega bądź na sprawdzeniu indywidualnego numeru bądź na zeskanowaniu indywidualnego kodu kreskowego – wedle uznania Organizatora lub osób przez niego upoważnionych. Dodatkowo, Organizator może poprosić okazującego Bilet o podanie imienia i nazwiska Kupującego Bilet. Powyższe postanowienia nie wyłączają obowiązywania przepisów wewnętrznych obowiązujących dla poszczególnych lokalizacji Festiwalu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 12. Liczba sprzedawanych biletów jest ograniczona.
 13. Organizator może, ale nie musi, prowadzić także sprzedaż biletów na terenie Festiwalu. 

 

PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem kupujący ma prawo odstąpić od zawartej przez Internet umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego: festival@numinosum.pl formularz odstąpienia od umowy według wzoru:

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  Ja…………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………………………………………………………..
  Zawartej z Fundacją Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów NUMINOSUM dnia ………………………
  Nr rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………….
  Posiadacz rachunku bankowego: ………………………………………..
   

 3. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona Kupującemu za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłatę.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży jeśli zaczął korzystać ze swojego biletu. W przypadku Festiwalu jest to rozpoczęcie pierwszego wydarzenia, na które ważny jest zakupiony bilet. 

 

REKLAMACJE, ZWROT I WYMIANA BILETÓW

 1. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Festiwalu lub jednego lub kilku wydarzeń w ramach Festiwalu, Bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie lub miejscu Festiwalu.
 2. W przypadku odwołania Festiwalu lub jednego lub kilku wydarzeń w ramach Festiwalu, Uczestnikowi przysługuje zwrot równowartości ceny nabytego przez niego Biletu. Cena Biletu ma charakter ceny ryczałtowej i nie podlega waloryzacji. Zwrotowi nie podlegają kwoty poniesione przez Uczestnika z tytułu opłat manipulacyjnych na rzecz jego Banku, a także ewentualne inne wydatki poniesione przez Uczestnika w związku z Festiwalem (np. koszty transportu i koszty pobytu w Warszawie).
 3. Zakupiony Bilet nie podlega wymianie lub zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale BILETY I ZASADY WSTĘPU, stąd Organizator prosi o przemyślane zakupy.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletu, na adres mailowy: festival@numinosum.pl. Organizator rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia.
 

OCHRONA DANYCH KUPUJĄCEGO

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów NUMINOSUM, Palmiry, ul. Podleśna 19a, 05-152 Czosnów.
 2. Poprzez podanie danych w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Biletów.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Biletów przez Kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przez Kupującego kodu potwierdzającego kupno Biletu.
 4. Bilet nabyty przez Kupującego i wydrukowany uprawnia do wejścia na Festiwal, w odpowiednim zakresie, liczbę osób wskazanych na Bilecie.
 5. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na wydarzenia w nim wskazane.

Kupujący udostępnia Bilet osobom trzecim na własną odpowiedzialność.

Skip to content